Олон талт байдал, ба оролцоо

Олон талт байдал, ба оролцоо

Бид арьсны өнгө, үндэс угсаа, нас, хүйс, шашин шүтлэг, боловсрол, иргэний харьяалал, бэлгийн чиг хандлага, хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэхээс үл хамааран бүх ажилтнаа эн тэнцүү хүндэтгэн харьцаж, хүн нэг бүрийн хүчин зүтгэл, оролцоог дэмждэг.

35%

Эмэгтэй ажилтны эзлэх хувь

1%

Хөгжлийн бэрхшээлтэй ажилтны эзлэх хувь

45%

Эмэгтэй удирдах ажилтны эзлэх хувь

29%

Тусгай мэргэжилтэй ажилтны эзлэх хувь

77%

Дээд боловсролтой ажилтны эзлэх хувь

6%

Ахмад настай ажилтны эзлэх хувь

18%

Gen X 1980-дээш

43%

Gen Y 1981-1995

37%

Gen Z 1996-доош